İzleme Kurulu İlanı

ELAZIĞ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

14.06.2001 tarih 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören 20/11/2007 tarih ve 5712 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince, Elazığ 1 No’lu İzleme Kurulunda süresi dolan 4 asil üye 3 yedek üyeliğe müracaatta bulunacaklar arasından Komisyonumuzca yapılacak seçimle atama yapılacaktır.

Kurul üyeliğine seçilebilme şartları ve seçilemeyecek olanların durumları aşağıya çıkarılmıştır.

Anılan kurula üye olarak seçilmek isteyenlerin müracaatları 04/09/2020 tarihinden itibaren kabul edilecektir.

İzleme kurulu üyeliğine gerek mürcaatçılardan, gerekse en büyük mahalli mülki amirlik tarafından bildirilecek isimler arasından kimlerin seçileceğine karar verilmesine, kanun gereği Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkilidir.

İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç 11/09/2020 tarihine kadar Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan olunur. 02/09/2020

 Mehmet YENER 101441
Adalet Komisyonu Başkanı


İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLECEKLERDE ARANANACAK ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak; 1-) Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak, 2-) Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri vb. alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörlerde en az on yıl çalışmış bulunmak, 3-) Kişisel nitelikleri ile çevesinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, 4-) Herhangi bir siyasi partinin, merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

İZLEME KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİLEMEYECEK OLANLAR                          :

Aşağıda yazılı kişiler izleme kurulu Başkan ve üyeliğine seçilemez

1-) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım vb. hukuki ilişkilere taraf olanlar,

2-) Görev yapacakları Ceza İnfaz  Kurumları veya Tutukevlerinde  bulunan  hükümlü  ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler,

3-) Görev yapacakların Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, veraset veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

4-) Adalet Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapanlar.

MÜRACAATÇILARDAN İSTENİLEN BELGELER                                                         :

1-) Dilekçe,

2-) Adli Sicil Kaydı,

3-) Öğrenim Belgesi (Diploma sureti)

4-) Görev yapmakta olduğu kurum ve kuruluş tarafından verilecek görev belgesi (hizmet süresini belirtecek şekilde).

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 ELAZIĞ ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 95 - Toplam : 2497625 kişi ziyaret etmiştir.