Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Tercüman Bilirkişi Başvuru İlanı
03.10.2023

T.C.
E L A Z I Ğ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SSAYI      : 2023/1                                                                                                                                             E L A Z I Ğ
KONU    : Tercüman Bilirkişi Başvuruları                                                                                       

ELAZIĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
D U Y U R U

        5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve  19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren ‘’Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince Elazığ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2024 yılı Tercüman listesinin oluşturulmasına esas olmak üzere aşağıda uzmanlık dalları yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur. 
        İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenlerin en geç 31.10.2023 tarihine kadar; aşağıda belirtilen evrakları komisyonumuza bizzat teslim etmesi veya komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurmaları gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden komisyonumuza gönderildikten sonra tasdik edilen evrakların fiziki olarak komisyonumuza ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

UZMANLIK DALLARI    :    

 1- İngilizce 2- Almanca 3- Fransızca  4- İtalyanca
 5- Rusça  6- Flemenkçe 7- Arapça 8- Osmanlıca
 9- Farsça 10-Zazaca 11-Kürtçe

12-İşaret Dili  

13-Azerice  14- Osmanlıca    

    Listeye kayıt olabilmek için Tercümanın;
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
    b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
    c) En az ilkokul mezunu olması,
    ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
   d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
    e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
    f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
    g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

    Başvurular 03/10/2023  tarihinde başlayıp, 31/10/2023 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

    Başvuru formu ve dil beyan dilekçesi www.elazig.adalet.gov.tr adresinden temin edilecektir..

    (EK-1 Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız...)
    
    Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenecektir. 

   a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
    b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
   c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı (EK-2-Dil beyan dilekçesine ulaşmak için tıklayınız...)
    ç) İki adet biyometrik fotoğraf,
    d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
    e) Adli sicil sabıka kaydı (arşiv kaydı ile birlikte), 
    f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapanlar için görev belgesi,     
    g) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e-devlet üzerinden alınacak)

    Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c), (d) ve (f) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmeyecektir. 

Başvuruların değerlendirilmesi :

    Talepleri uygun görülenlerin adı, soyadı, uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları  www.elazig.adalet.gov.tr adresinde 20/11/2023 tarihinde ilan edilecektir. 
    Listeye kabul edilenlerin yemin töreni için 27/11/2023 tarihinde Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
    İLANEN DUYURULUR. 03/10/2023

 
                                                                                                                                                                                                                Mehmet YENER
                                                                                                                                                                                                              Komisyon Başkanı
                                                                                                                                                                                                                   101441 

 
           
   

Ek- 1: Başvuru Formu 
      2: Dil Beyan Dilekçesi 

Adres

Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:8 Merkez /ELAZIĞ

Telefon

0 424 248 39 01-10

E-Posta

elazigcbsisaretadalet.gov.tr